ข่าว

04-26

มูลนิธิร่วมทุนสิงคโปร์ทวินทาวเวอร์เพื่อสร้างยุคดิจิทัลของ STO

BSSS Global Commercial Ecology Public Chain และ STO Twin Towers Ecology จะเป็นเครื่องยนต์คู่ของ Twin Towers Industrial Ecology System และจะมอบระบบนิเวศอุตสาหกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์และผู้ให้บริการที่มีคุณค่ามากขึ้น ด้วยการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรมและการเงินของอุตสาหกรรมจริงจะมีการสร้างระบบนิเวศวิทยาอัจฉริยะสามมิติใหม่ของการเงินอุตสาหกรรม

03-18

XTransfer CEO Bill Deng Speaks on Digital Finance at Nikkei Forum

China cross-border fintech leader weighs in on future of digital finance in China, Southeast Asia and beyond

03-12

The crypto asset & blockchain universe: from a financial point of view

​How do I see the cryptocurrency ecosystem evolving? Especially when it comes to DeFi? And how do I label the various sectors and subdivisions?

02-28

วิกฤตความน่าเชื่อถือใน blockchain? SUPER HTC ปรับโครงสร้างให้สมบูรณ์แบบเพื่อแก้ปัญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในจุดนี้

​เทคโนโลยีบล็อกเชนที่กำลังมาแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา,เบื้องหลังของผลตอบแทนที่สูงอาจซ่อนวิกฤตความน่าเชื่อถือ:ในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว,ง่ายต่อการปลอมแปลง, ต้นทุนความน่าเชื่อถือสูง,จะแก้วิกฤตนี้ได้อย่างไร?SUPER HTC อาศัยโครงสร้างบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย,โหมดการจัดเก็บที่แตกต่างและเทคโนโลยีการเข้ารหัสโฮโมมอร์ฟิกของฮาร์ดแวร์,ให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอ,มั่นคง,กับการบริการที่เหนือชั้นแล

02-18

Bityard นาเสนอการเขาสบรการเทรดทมนคงและปลอดภยแกนก ลงทุนชาวไทย

เมอชวงตนปทผานมา ตลาดสกุลเงินคริปโตยังเป็ น ตลาดขาขนและนกลงทนในตลาดตางทาการลงทนอยางแขงขนเชนกน โดยมลคาบทคอยนเพมสง กวา 40,000ดอลลารหลายครง ชวยดงดดนกลงทนหนาใหมเขาสการลงทน อยางไรกตาม ปรมาณ การเทรดจ านวนมากของตลาดกระทงขาขนเปนการสรางอปสรรคตอระบบของแพลตฟอรมท ใหบรการเทรดในตลาดเชนกน

01-14

Bitcoin S (BTCS)

The Bitcoin S (BTCS) transactionchain will integrate the value of public chain to build a global value transfer network. The CBNData data report shows that among the 120 annual consumer buzzwords in the five years from 2016 to 2020, blockchain ranks among the top. Recently, the BTCS transactionchain wallet has attracted the attention of many capital and media in the circle with its fast, safe tran

11-24

New Internet economy, giant cloud will boost the new era of e-commerce

Economic background: Vietnam's economic picture in 2019 will close down with the high growth momentum of macroeconomic foundation, which will inject power into the economy in 2020. However, the uncertain factors of the world economy and the hidden difficulties in the economy are the factors that need to be handled cautiously in 2020.

10-13

หลังจากได้รับเงินลงทุน 11 ล้านเหรียญสหรัฐFincyจะสรรหาบุคคลผู้มีความสามารถ

หลังจากที่ Fincyได้รับเงินทุนจำนวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐจากบริษัท GBCIแล้ว ทีมสิงคโปร์ของ Fincyจะเริ่มดำเนินแผนการใหม่ล่าสุดในการสรรหาบุคคลผู้มีความสามารถ โดยคาดว่าจะรับสมัครผู้มีความสามารถ "เชิงกลยุทธ์"จำนวน 150 คนจากทั่วโลกซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการสร้างทีมที่มีความสามารถระดับโลกและการพัฒนาธุรกิจของ Fincy ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีกขั้นในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ และตอบสนองความต้องการทางตลาดใ

06-28

The W World Corp. Plans to be Listed on NASDAQ

W World Corp., a biopharmaceutical company, announces its intention to get listed on NASDAQ on 2020/2021, opening speech by Professor Dr. OUDOM, Chairman of the W World Corp, June 28, 2020 at 0:00 a.m., New York.

06-09

Top companies choose Zhejiang,China

"As a member of our community, we always try the best to provide more support at such a special time." This is an official voice from Chevron China, which recently announced a donation of 2 million RMB to the China Women's Development Foundation to assist China in the fight against the epidemic.

บ้าน 1 2 หน้าต่อไป หาง

10 รายการต่อหน้า (หน้า 1 / 2) รวม 16 รายการ